پسران خوشگل و زیبا

پسران زیبا در معرض خطرات و انحرافات اخلاقی متعدد


همجنسبازی یا هموسکسوالیتی

در بسیاری از مذاهب و ادیان و جوامع بشری این عمل جرم

 و خلاف محسوب میشود و از نظر بسیاری از روانشناسان

 و صاحب نظران نوعی انحراف جنسی و این عمل نوعی

 بیماری جنسی محسوب میشود.

اما نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه این عمل نوعی

انحراف و بیماری بشمار میرود در بسیاری از کشور های غربی

مراکزی را برای همجنسبازان فراهم کرده و این عمل در این

 کشورها به صورت یک مسئله عادی شناخته شده است و حتی

در بعضی از جوامع غربی ازدواج با همجنس توسط مجالس این

کشورها به رسمیت شناخته شده و توسط دولت این کشورها

مورد حمایت قرار گرفته است.چند روز پیش نیز ازدواج همجنسبازان

توسط یکی از مجالس کشور فرانسه تصویب گردید که با مخالفت

عده زیادی از مردم این کشور مواجه شد و عده زیادی از مردم 

فرانسه در اعتراض به این قانون به خیابانها ریختند و علیه این قانون

شعار دادند که با سرکوب پلیس مواجه شدند.حال اگر شما شهروند

فرانسوی بودید در مقابل این قانون چه واکنشی نشان میدادید؟